Veiligheidsbril vergoeding door  werkgever? 

Van lasser tot arts of laborant: In sommige beroepen worden de ogen van werknemers aan risico’s blootgesteld. Een werkgever is verplicht om de werkplek zo veilig mogelijk in te richten. Lukt dit niet, dan dient de werkgever te zorgen voor een persoonlijk beschermingsmiddel. Dit is geregeld in de Arbowet. Om een inschatting te maken welke werknemers risico lopen, kan een werkgever een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) doen. Wanneer uit deze evaluatie blijkt dat een veiligheidsbril de gevaren voor een werknemer ondervangt, heeft de werknemer recht op een vergoeding vanuit de werkgever. De bril dient dan wel te voldoen aan de veiligheidseisen (EN-166).

Voor werkgevers die jaarlijks veel werknemers van een veiligheidsbril voorzien, bieden we Bril van de Baas, de zakelijke serivce van Pearle. Bril van de Baas ontzorgt en faciliteert werkgevers en werknemers door middel van vele voordelen.